Schoolvisie


Waarom maakt De Dorpslinde een ommezwaai?

In het onderwijs werkt men met leerplannen. Voor elk vak en vakonderdeel is er een leerplan. vb. Een leerplan voor het vak wiskunde bestaat uit doelen voor getallenkennis, bewerkingen, metend rekenen, enz.

Een leerplan is eigenlijk een opsomming van kennis en vaardigheden die een kind moet kennen en kunnen op een gegeven leeftijd. Het kind moet deze doelen beheersen vooraleer het kan overgaan naar een volgend leerjaar.

Het is ook de bedoeling dat alle kinderen van de klas alle doelen beheersen. Kinderen die het hier nog wat moeilijk mee hebben, worden door een extra duwtje, hetzij door de juf/meester zelf hetzij door de zorgjuf of eventueel een logopedist, bijgewerkt tot dat zij toch maar voldoen aan de vooropgestelde doelen. Een enorme druk op de kinderen dus, alsmede op de ouders.

Nu heeft men begrepen dat niet elk kind hetzelfde is. Men is afgestapt van het idee dat kinderen allemaal op hetzelfde moment dezelfde doelen moeten beheersen. Men heeft het leerplan hervormd en wel op die wijze dat men er niet meer van uitgaat dat de doelen per leerjaar moeten bereikt worden, maar men gaat het leerproces van kinderen meer zien als een traject, een leertraject dus, dat het kind aflegt tussen de peuterklas en het zesde leerjaar.

Men gaat werken met generieke doelen waarvan verwacht wordt dat ze deze beheersen op het einde van het zesde leerjaar om daarna het secundair onderwijs te kunnen aanvatten. Dit houdt in dat kinderen meer of minder tijd kunnen krijgen om deze generieke doelen te bereiken.

Als we daarvan uitgaan, kunnen we onze kinderen niet langer meer indelen in jaarklassen maar wel in groepen waarin kinderen een min of meer zelfde niveau hebben. Zo kunnen kinderen op hun eigen tempo het leertraject afleggen.

Ook kunnen we niet meer stellen dat 1 lkr. instaat voor 1 bepaald leerjaar maar moeten we als team instaan voor het onderwijsleerproces van de kinderen. Alle lkr. van onze school zijn dus verantwoordelijk voor het leren van jullie kinderen.

We kunnen dan ook niet anders dan overgaan naar een systeem van teamteaching. En daarmee komen aan de eerste pijler van onze nieuwe visie.

Bij het ontwikkelen van onze nieuwe visie hebben we ons gebaseerd op 3 pijlers waar wij als team veel belang aan hechten:

 1. Team teaching

 2. Groene school met veel aandacht voor het milieu en de ecologische aspecten van het leven.

 3. En omdat we ouders belangrijk vinden, willen we extra inzetten op ouderparticipatie

Team teaching:

We spreken van team teaching wanneer meerdere leerkrachten op een gestructureerde manier in een gelijkwaardige relatie een gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijzen van een groep leerlingen in eenzelfde of twee aanpalende ruimtes om hen de onderwijsdoelstellingen te laten bereiken.

Gestructureerde manier:

 • Formeel beslissen op welke momenten er wordt samengewerkt.

 • Er zit regelmaat in die momenten.

 • Je staat samen in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de les.

 • De momenten moeten niet continue zo zijn, ook bvb. 1 dag per week samen voor de klasgroep staan kan.

 • Er wordt ook wekelijks samengezeten om te kijken welke lessen de volgende week baat hebben om via team teaching te geven.

 • Alle onderdelen komen aan bod. Niet enkel taal en rekenen wordt met twee gegeven. Ook de lessen W.O. en muzische hebben er voordeel aan als je met twee voor de klas staat.

Gelijkwaardige relatie:

 • Gelijkheid tonen en elkaar respecteren.

 • Het is niet zo dat de ene zegt wat de andere moet doen of omgekeerd.

 • Open communicatie naar elkaar toe.

 • Dergelijk systeem zorgt ervoor dat je twee maal zoveel ervaring en expertise kan gebruiken bij 1 les.

Gedeelde verantwoordelijkheid:

 • Je bent samen verantwoordelijk voor de kinderen. Ook al neemt de ene soms het voortouw en ondersteunt de andere.

 • We blijven samen betrokken bij de vorderingen van de kinderen, ook al zitten die niet in “jouw eigen klas”.

Concreet wil dat zeggen dat leerlingen op regelmatige basis in hun eigen klas zullen zitten met 1 juf of meester. Op andere momenten zullen die klassen dan weer samen zitten per graad om optimaal gebruik te maken van de lestijden en zo een nog bredere zorg te kunnen aanbieden.

Dergelijk systeem kan op twee manieren gebeuren. Hier enkele voorbeelden per manier:

1e manier: Het gaat hier over team teachen waarbij er twee klassen worden samen gezet van dezelfde graad en waar twee leerkrachten gelijktijdig aanwezig zijn.

 1. Les breuken in het derde en vierde leerjaar. Wanneer 3 en 4 samen een les breuken krijgen dan kunnen de kinderen van het vierde leerjaar die nood hebben aan herhaling meevolgen met de les die aan het derde leerjaar wordt gegeven. De kinderen van het vierde leerjaar die het al snappen kunnen dan bij de tweede leerkracht wat verdiepingsoefeningen maken. Beide leerkrachten zijn aanwezig in de klas en kunnen dubbel zoveel bijsturen als normaal.

 2. Les zeep maken voor Moederdag. De ene leerkracht is heel erg creatief en ondersteunt de andere leerkracht die wat schrik heeft om dergelijk project uit te voeren. Door beiden aanwezig te zijn lukt dergelijke les veel vlotter, gebruiken de leerkrachten hun eigen vaardigheden en leren ze ook van elkaar. De hulp die moet gegeven worden aan de kinderen verdubbelt hier ook. De oudere kinderen kunnen ook helpen met de jongere kinderen.

2e manier: Een voorbeeld van team teachen waarbij twee leerjaren worden samengezet onder leiding van 1 leerkracht. De tweede leerkracht is op die manier klasvrij gemaakt van zijn eigen klas om te ondersteunen in een andere graad.

 1. Een les W.O. in het vierde leerjaar waar er gewerkt wordt in het Zonnestraaltje. De Zonnestraaltjes zijn gemaakt per graad dus het derde leerjaar en het vierde leerjaar hebben hetzelfde boekje. De leerkracht van het vierde leerjaar neemt het derde en het vierde leerjaar samen en de leerkracht van het derde leerjaar gaat ondersteuning geven in het tweede leerjaar.

  Daar gaan ze werken in verschillende groepjes over de liter. De kinderen kunnen op die manier met concreet materiaal werken en de klas heeft twee leerkrachten om hier bij te helpen/ondersteunen. Voor de leerkracht van het derde leerjaar is het ook heel goed dat hij al weet welke kinderen er volgend jaar in zijn of haar klas zullen zitten. Op die manier is de overgang voor de kinderen naar een nieuwe juf of meester veel minder eng en weet de leerkracht al heel veel over de beginsituatie van de kinderen en kan hij daar direct op inspelen in september.

De omschakeling naar team teaching kan en mag niet overhaast gebeuren. Het is een groeiproces waarin we regelmatig zullen moeten snoeien ten einde het optimaal te laten bloeien en er de vruchten van te kunnen plukken.

Op 1 september 2016 willen we dus de eerste stappen zetten door ons lestijdenpakket bewuster en efficiënter in te vullen en te werken met team juffen en team meesters. Enkel zo zullen we nog veel meer elk uur kunnen benutten en zullen we de basiszorg alleen maar uitbreiden. Kinderen zullen kunnen openbloeien om hun eigen tempo.

De daaropvolgende jaren zullen we het team teachen dan uitbreiden door te werken met vakspecialisten en het overgaan naar niveaugroepen volgens het nieuwe leerplan.

Bij teamteaching denken we niet alleen aan de leerkrachten van het lager maar ook in de kleuterklas komt teamteaching aan bod.

Vanaf september hebben we extra aandacht voor de integratie derde kleuter, eerste leerjaar.

We streven ernaar om 2 wekelijks samen hoekenwerk te organiseren.

De brede waaier van doelen die we op deze manier kunnen aanbieden zal zowel de kleuters als de kinderen van het eerste leerjaar ten goede komen.

Groene school

Onze tweede hoofdgedachte in onze vernieuwde visie is een ‘groene school’.

Onze school is gelegen in een prachtig polderlandschap. 

Dit zullen we dan ook vanaf 1 september extra in de verf zetten door samen met de kinderen een moestuin op te starten als ook kippen en konijnen in onze school verwelkomen.

Tevens willen we de kinderen laten kennis maken met de verschillende ecologische aspecten op school. Wat is nu een ‘groene school’?

Dit alles zullen we niet zomaar implementeren. Deze aspecten zullen op regelmatige basis en projectmatig worden uitgewerkt.

De basis van het aspect ‘groene school’ ligt bij de kinderen en het team. Het is iets wat moet groeien.

De start wordt gegeven op 1 september bij de opening van het nieuwe schooljaar maar de rest zullen we verder MET de kinderen uitwerken.

Elk leerjaar zal een specifiek gewas zaaien/planten als ook oogsten. Zo wordt deze klas specialist in zijn vak en doorlopen de kinderen doorheen de jaren alle verschillende gewassen.

We zijn er ons van bewust dat we de tuin niet zomaar direct kunnen gebruiken omwille van de verbouwingswerken. Daarom zouden we volgend schooljaar van start gaan met vierkante metertuintjes. We beogen niet alleen de medewerking van de kinderen maar we hebben ook als doel om zowel een extern als intern verzorgingsplan op te stellen waarbij we graag jullie hulp willen inschakelen.

Het ‘opstartproject’ volgend schooljaar sluiten we dan ook graag af met een heus Dorpsfeest op 02 oktober 2017. We nodigen jullie nu al van harte uit om mee te komen vieren.

Ouderparticipatie

In de praktijk van het schoolleven van alledag ontmoeten leraren en ouders elkaar regelmatig aan de schoolpoort, tijdens oudercontacten, in het kader van het zorgbeleid, tijdens schoolfeesten, … Leraren ervaren tijdens deze momenten bevestiging vanwege de ouders, maar er zijn ook vragen. Hetzelfde geldt voor ouders. De leefwereld van het gezin en de leefwereld van de school verschillen immers van elkaar. Zij hebben elk hun eigen waarde en hebben invloed op elkaar. Hierin liggen kansen tot ontmoeting, wederzijdse erkenning en verrijking omdat in beide leefwerelden het kind/de leerling centraal staat.

Volgend jaar willen we stilstaan bij enkele vragen:

 • Hoe kunnen ouders en leraren elkaar vinden?

 • Wat is vanuit ieders standpunt bekeken een goede vorm van ouderbetrokkenheid?

 • Is er een behoefte om hierin een stapje verder te gaan?

 • Wat wil de school aan concrete medewerking van de ouders?

 • Wat willen en kunnen ouders bijdragen aan de school als onderwijsverstrekker en als partner in de opvoeding?

 • Ouderbetrokkenheid = elke vorm van bezorgdheid om, interesse in en ondersteuning van het eigen kind.

 • Ouderparticipatie maakt ouderbetrokkenheid zichtbaar en overstijgt het belang van het eigen kind:

 • De leesmoeder en leesvader, de ouder-verkeersopzichter, het lid van de ouderraad of schoolraad, het bijwonen van infoavonden en oudercontacten, … het zijn allemaal waardevolle momenten of activiteiten waarop ouders op een andere manier contact hebben met een school.

 • De overgang van ouderbetrokkenheid naar ouderparticipatie is niet strikt af te bakenen, maar ouderbetrokkenheid is wel de voorwaarde tot ouderparticipatie. Beide zijn voor ons evenwaardige ‘partners’ in het uitbouwen van goed onderwijs.

 • Deze cultuur moet gegrondvest zijn op wederzijds respect en vertrouwen.

 • Een open en éénduidige communicatie vanuit beide partijen(school en ouders) staat hierbij centraal

En tot slot: ouderbetrokkenheid en –participatie moet een aandachtspunt zijn van het hele schoolteam.